Ons onderwijs

Typisch basisschool De IJsselster

Ons onderwijs

Natuurlijk doen we er op basisschool De IJsselster alles aan om uw kind het best mogelijke onderwijs te geven. Hier leest u hoe wij op onze unieke wijze handen en voeten geven aan deze doelstelling.

Op de IJsselster zijn de talenten en capaciteiten van ieder kind afzonderlijk leidend voor de manier waarop wij met onze leerlingen omgaan. Hierbij hebben we oog voor het kind, een open houding, wederzijds respect en streven we naar een goede relatie met de leerlingen. We willen er bovendien voor zorgen dat kinderen successen ervaren. Daarom bevorderen we zelfstandigheid en betrokkenheid bij onze leerlingen.

Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Gekend zijn en Verbinden zijn de kernwaarden die voortkomen uit onze visie. Deze waarden geven richting aan datgene wat wij voor onze leerlingen goed en waardevol vinden en wat, in onze ogen, een kind de basis geeft voor een stralende toekomst. Deze vijf kernwaarden vormen de basis van ons portfolio.

Het portfolio maakt de eigen ontwikkeling van leerlingen zichtbaar. De portfolio’s worden niet vergeleken met elkaar, maar op de IJsselster krijgt het kind de mogelijkheid een eigen leerproces door te maken, waarin het kind uitsluitend vergeleken wordt met zichzelf.

In ons onderwijsaanbod gaan we uit van drie basisbehoeften: relatie, competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf). Het portfolio is een afspiegeling van deze basisbehoeften. Doordat de leerling zelf kiest welke werkjes toegevoegd worden op basis van behaalde doelen en waar hij zelf trots op is, wordt hij eigenaar van zijn eigen leerproces. De leerkracht volgt samen met de leerling het leerproces. Het samenwerken en zelfstandig werken bieden de leerling de mogelijkheid zelf keuzes te maken. Het kind is eigenaar van het portfolio.

Wij gebruiken de boom als metafoor. In de metafoor van de boom zitten gekend zijn en verbinden in de wortels, de basisbehoeften in de stam, reflectie en het leerproces wordt zichtbaar in de takken.

Het portfolio bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het voorwoord (de wortels);
 • ‘Dit ben ik’ pagina (de stam);
 • ‘Groepsdoelen’ (de takken);
 • ‘Complimentenpagina’ (de bladeren);
 • Zelfgekozen werkjes.

Wij zijn een kanjerschool en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten zijn opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. Maar wat is de kanjertraining nu eigenlijk?

De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.

Doelen van de kanjertraining zijn:

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas;
 • Het versterken van de sociale vaardigheden van leerlingen;
 • Beheersing van de verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten;
 • Bewustwording van de eigenheid van leerlingen;
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen;
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Thema’s voor kinderen:

 • Hoe zie ik mezelf. Jezelf voorstellen. Iets aardigs zeggen over een ander en over jezelf. Gevoelens, wat zijn dat?
 • Hoe voelt een ander zich? Inlevingsvermogen. Laat pesters kletsen. De kunst van vragen stellen en antwoord geven;
 • Luisteren en samenwerken. Vriendschap. Van kritiek kun je leren/ zelfreflectie. Er zijn mensen die van je houden;
 • Hoe ga ik met pesten om. Hoe zorg ik ervoor dat ikzelf niet mee doe met narigheid. Doe je niet anders voor dan je werkelijk bent.

Zichtbaar in de school en in de groep hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar;
 2. We helpen elkaar;
 3. We werken samen / niemand speelt de baas;
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit;
 5. We doen mee / niemand blijft zielig.

Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kanjertraining.nl/

Kanjerschool

In de groepen 1 t/m 3 ligt het accent heel sterk op het leren spelen en spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school een leerrijke omgeving heeft, waar het jonge kind nieuwsgierig van wordt en ook wordt uitgedaagd te onderzoeken.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit deze thema’s worden de activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.


Tijdens de speel-/werktijd zetten we verschillende locaties en ontwikkelingsmateriaal in, zodat onze leerlingen optimaal ontdekkend kunnen leren. Dit zijn materialen die een bepaalde ontwikkeling kunnen stimuleren. Dit kan zijn: tellen, taal, kleuren, begrippen, vormen, etc. Dit materiaal is onder andere gericht op de taal- en rekenontwikkeling, de motoriek en de spelontwikkeling.

Werken met ontwikkelingsmaterialen

De IJsselster is een school met combinatiegroepen. Op meerdere momenten in het jaar werken we in units, wat betekent dat de groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8 samenwerken. Op de woensdagochtend na de pauze zijn beide units bezig met het vak begrijpend luisteren of begrijpend lezen. We luisteren samen naar een verhaal of kijken naar het filmpje van Nieuwsbegrip. De leerlingen uit unit 1 maken een Wie Wat Waar-schema en de leerlingen uit unit 2 maken een mindmap bij de tekst van Nieuwsbegrip. Oudere leerlingen worden in de kleine groepjes gekoppeld aan jongere leerlingen, zodat zij elkaar kunnen helpen.


De leerlingen van groep 3 en 4 spelen op de dinsdagmiddag samen met de leerlingen van groep 1 en 2. Ook hebben ze dan gezamenlijk muziekles. De leerlingen van groep 3 en 4 gymmen op donderdag samen met groep 5.  In unit 1 zijn drie keer per maand gezamenlijke muzieklessen en ook de creatieve opdrachten gekoppeld aan een thema worden samen uitgevoerd. In beide units vindt twee keer per jaar een creatieve carrousel plaats, wat betekent dat een leerkracht vier middagen het vak drama/muziek aan beide groepen geeft. Op de vrijdagmiddag zijn de leerlingen van unit 1 in kleine groepen aan het werk. Ook hier geldt dat het samenwerken een belangrijke rol speelt. De leerlingen uit verschillende jaargroepen zitten in één groepje. Onder begeleiding van een ouder of leerkracht gaan zij met hun creatieve talenten aan de slag. Door samen te werken en te spelen kunnen kinderen elkaar helpen, hulp vragen en hulp geven. Bovendien komen ze op deze manier ook met de klasgenootjes uit het vorige jaar of met een leerling uit een andere jaargroep in contact. Samen werken en samen spelen…… dan kun je schitteren.

Samen werken en samen spelen

Op De IJsselster streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, ZIEN en de Cito-Eindtoets stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

School jaar Aantal leerlingen IEP-score Cito- score PRO VMBO Basis/ LWOO VMBO/Kader VMBO/TL HAVO VWO
2020-2021 11 84,1
2019-2020 7 Niet afgenomen ivm de coronamaatregelen 1 3 2 1
2018-2019 10 89,4 0 0 1 2 2 5
2017-2018 12 87,8 0 1 1 8 2
2016-2017 11 536,6 0 1 1 4 3 2
2015-2016 8 534,3 0 1 2 2 3 0
2014-2015 18 534,9 0 1 5 5 6 1

Hiermee voldoen wij ruim aan de normen die de inspectie aan de school stelt.

Resultaten van het onderwijs

Op De IJsselster werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).