Onze organisatie

Goed om te weten!

Onze organisatie

Bij basisschool De IJsselster willen we alle leerlingen de ondersteuning geven die ze nodig hebben. Ontdek hier hoe wij ervoor zorgen dat iedere leerling daadwerkelijk passend onderwijs krijgt.

Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen, hebben schoolbesturen vanaf 1 augustus 2014 dan ook zorgplicht gekregen: dit is de verplichting om ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De IJsselster valt onder het samenwerkingsverband 2305. Het adres hiervan is Postbus 290 8000 AG te Zwolle (info@2305po.nl).

Vanuit de verschillende regionale verbanden krijgt Stichting Catent middelen om passend onderwijs in haar scholen te realiseren, zo ook in De IJsselster. Om die reden is binnen Catent de afgelopen jaren flink ingezet op een stevige ‘basisondersteuning’. Dit betekent dat iedere leerling in onze school kan rekenen op zorgvuldige begeleiding gericht op een optimale ontwikkeling.

Bij sommige leerlingen zien we dat er specifieke onderwijsbehoeften zijn die vragen om wat extra ondersteuning. Catent zorgt ervoor dat het merendeel van deze extra ondersteuning gerealiseerd kan worden. De extra ondersteuning, veelal afkomstig van leerkrachten binnen Catent die zeer specifieke expertise hebben opgebouwd, wordt altijd pas ingezet na overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd. De groepsleerkracht en/of de intern begeleider gaat hierover met u in gesprek. Indien binnen Catent niet de gewenste expertise aanwezig is, gaan we kijken of collega-bestuurders in de regio de gewenste deskundigheid kunnen bieden.

Lees hier het SOP De IJsselster 2020-2021.

 

Passend Onderwijs

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. We nemen dan, in overleg met u als ouder(s)/verzorger/voogd, het besluit om de kleuterperiode te verlengen of uw kind de groep een jaar over te laten doen. We doen dit alleen nadat uit alle overwegingen blijkt dat dit de beste keuze voor een leerling is.


Ondanks de verschillende niveaus die wij aanbieden tijdens het lesgeven, kan het zo zijn dat de aangeboden lesstof structureel als te gemakkelijk wordt ervaren. We kunnen dan overwegen of het in het belang van een leerling is om te versnellen en een klas over te slaan. De procedure van overleg en het bekijken van de mogelijkheden kent dezelfde duidelijke structuur als bij de beslissing tot een klas overdoen, waarbij u als ouder(s)/verzorger/voogd, de groepsleerkracht en de intern begeleider betrokken zijn. Dit staat beschreven in ons protocol doublure en versnellen.

 


Als een leerling op een bepaald vak niet het eindniveau van de basisschool haalt, zal hij of zij met een aangepast programma gaan werken, een zogeheten eigen leerlijn. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt zo opgesteld dat er aansluiting is bij het vervolgonderwijs waarvan we verwachten dat de betreffende leerling na de basisschool zal uitstromen. We streven de minimum einddoelen (eind 6-niveau) zoveel mogelijk te behalen. Onze school stelt samen met de orthopedagoog dan wel met een andere specialist binnen de stichting en met u als ouder(s)/verzorger/voogd dit OPP op. Hierin staan onder andere de specifieke begeleiding op school, de verwachte leeropbrengst en het te verwachten uitstroomresultaat naar het voortgezet onderwijs beschreven.


Vanaf het moment dat uw kind vier jaar wordt, mag het onze school bezoeken. In verband met de organisatie vinden wij het prettig als u uw kind vroegtijdig aanmeldt. Bij onze planning kunnen we daar dan rekening mee houden. Als u na het lezen van de schoolgids of na een informatief gesprek besluit uw kind aan onze zorgen toe te vertrouwen, kunt u een informatiegesprek in (laten) plannen met de directeur.

Tijdens dit informatiegesprek krijgt u informatie over de school, we laten u de school zien en we wisselen informatie uit over uw kind. De school krijgt via deze kennismaking zicht op de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Komt uit dit gesprek naar voren dat u uw kind mag aanmelden, dan ontvangt u een aanmeldformulier en dient u de aanmelding schriftelijk in te dienen. Uiteindelijk beslist de directeur of inschrijving daadwerkelijk plaats kan vinden. Bij deze beslissing speelt het een rol of de school aan de onderwijsbehoeften van uw kind kan voldoen.

Wanneer dit niet het geval is, zal de directeur met u meekijken naar een school die wel kan voldoen aan de onderwijsbehoeften wat uw kind. Wordt uw kind op onze school ingeschreven, dan voert de directeur de gegevens van uw kind in de schooladministratie in. Vervolgens maakt u een afspraak met de leerkracht van de groep. Samen met uw kind gaat u de klas bekijken en krijgt u alle informatie over de groep.


Indien nodig kan De IJsselster een beroep doen op het expertiseteam dat voor de stichting Catent werkt. Dit team bestaat uit diverse specialisten met kennis op het gebied van onder andere leer- en gedragsproblemen, taal- en spraakproblematiek, het jonge kind, dyslexie, rekenen en dyscalculie en hoogbegaafdheid.

De IJsselster heeft daarnaast heeft een eigen trajectbegeleider, een orthopedagoog, waarmee de internbegeleider contact legt als er ondersteuningsvragen zijn. De trajectbegeleider geeft een advies, bijvoorbeeld dat er een gesprek moet plaatsvinden met de ouders en leerkrachten erbij of dat er een specialist moet worden ingeschakeld. Voordat er een ondersteuningsvraag wordt besproken, wordt u als ouder(s)/verzorger/voogd hier uiteraard van op de hoogte gesteld en om toestemming gevraagd. Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden gegeven: bijvoorbeeld via diagnostische kindgesprekken, observaties in de groep, adviesgesprekken en onderzoeken door de orthopedagoog. Deze orthopedagoog is ook bij de volgende stappen betrokken als tijdens de onderzoeken blijkt dat uw kind een ander aanbod nodig heeft.

 


Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen als de CCAT beslist om een kind niet toe te laten tot De IJsselster. Belanghebbenden zijn in dit geval de school en/of de ouder(s)/verzorger/voogd van de leerling. Voor de behandeling van een bezwaar is Stichting Catent via de regionale verbanden Passend Onderwijs aangesloten bij de landelijke bezwaarcommissie Toelaatbaarheidsverklaring S(B)O. Indien een bezwaar zich voordoet, willen we verzoeken u eerst tot de voorzitter van de CCAT te wenden.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben 2 ouders en 2 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
Leden van de MR zijn:
Clemens Rekveldt
Mirjam Vahl
Noor Bos
Denise Zoet


De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer twee keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school.
Leden van de SAC zijn:
Joyce Kok
Annemarie Veehof


Wat is de oudervereniging?
De oudervereniging heeft een ouderraad en wordt gevormd door ouders van leerlingen van onze school. Het bestuur bestaat uit ouders die voor een periode van drie jaar gekozen zijn. In samenwerking met het team van de school organiseert de oudervereniging diverse activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Palmpasenoptocht, avondvierdaagse.
Tevens organiseert de oudervereniging de inzameling van kleding. De opbrengst komt ten goede aan de kas en zo ook aan uw kinderen.
Wij hebben het geluk als school met een zeer actieve oudervereniging. Op deze manier kunnen er heel wat leuke activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden en financieel ondersteund worden door de oudervereniging.
Aan het begin van ieder schooljaar wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.

Zelfstandige onderneming
Oudervereniging KBS de IJsselster
KVK: 50787284
Rek.nr.: NL26SNSB0909801878
Contact: or.ijsselster@catent.nl

Ouderbijdrage
Voor de financiering van activiteiten vraagt De IJsselster ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 22,50 per leerling.
Per 2022-2023 worden betalingen gedaan via Parnassys Schoolkassa. Betalingen gaan dan middels een digitaal betaalverzoek of automatische incasso.

 


In het Schoolveiligheidsplan IJsselster 2019 staat beschreven hoe voor de veiligheid van de werknemers (inzake alle met de arbeid verbonden aspecten), leerlingen en ouders/bezoekers wordt gezorgd. Dit document wordt om het jaar herzien.

In de afgelopen jaren zijn al verschillende protocollen op het gebied van de veiligheid op onze school ontwikkeld of herschreven. In dit schoolveiligheidsplan komen we tot één geïntegreerd geheel. Sommige, eerder ontwikkelde protocollen, zijn als bijlage opgenomen.

Na bespreking voor advies in het schoolteam en de medezeggenschapsraad en verwerking van de adviezen is het plan ter instemming voorgelegd aan de MR.

 

 


De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken in te lichten.
Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant genoeg zijn om te weten.

Download hier de Schoolgids 2022-2023


Het schoolplan is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. Het schoolplan geeft richting aan ons meerjarig beleidsplan. Na het lezen van dit plan heeft u een beeld van onze visie, kernwaarden, strategische thema’s en speerpunten voor 3 jaar. Iedere 3 jaar wordt er een nieuw schoolplan opgesteld.

Download hier het Schoolplan 2020-2022

Download hier de Schoolplanposter 2020-2022