Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool De IJsselster focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

Als we letten op de manier waarop een leerkracht de kennis en vaardigheden overbrengt naar de leerlingen, vinden we het van groot belang dat een leerkracht:

 • Interactief lesgeeft en zo de leerlingen bij het onderwijs betrekt;
 • Onderwijs op maat geeft, waarbij hij/zij gevarieerde werkvormen hanteert (variatie werkt namelijk motiverend) en in de klas differentieert.  De leerkracht brengt bewust en doelgericht verschillen aan in instructie, verwerking en leertijd binnen een groep. Dit op basis van onder andere de prestaties, het beheersingsniveau, de leervoorkeur, de interesse, de motivatie en het tempo van de betreffende leerling;
  – Een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgt;
  – Kinderen zelfstandig (samen) laat werken.
Onze visie op lesgeven

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. Onze school biedt kinderen de mogelijkheid om op diverse manieren kennis te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor hoogbegaafde leerlingen kan het leren worden bemoeilijkt door middel van extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.

Onze visie op leren

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel aan vaardigheden meegeven, zodat ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. In de eerste plaats in het van belang dat kennis wordt overgedragen. Kennis is belangrijk en is altijd en overal voorhanden. Wij vinden het daarom tevens belangrijk dat kinderen aan de hand van de aanwezige kennis leren te creëren, te construeren en dus te innoveren.

In de derde plaats is het een feit dat door de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21e-eeuwse vaardigheden, te weten: Samenwerken, Communiceren, Kennisconstructie, ICT-gebruik, Problemen oplossen, Creatief denken en Planmatig werken.

De focus van onze school op de 21e-eeuwse vaardigheden heeft grote gevolgen voor de deskundigheid van de leraren, ons aanbod, onze middelen (digitale leermiddelen) en onze organisatie (de manier waarop wij lesgeven). Het laatste aspect vraagt ook om een doordenking van de rol van de leraar, de rol van de leerling en de rol van de ouders/verzorgers.

Onze visie op 21e-eeuwse vaardigheden

Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid, Gekend zijn en Verbinden zijn de kernwaarden die voortkomen uit onze visie. Deze waarden geven richting aan datgene wat wij voor onze leerlingen goed en waardevol vinden en wat, in onze ogen, een kind de basis geeft voor een stralende toekomst.

Het is ons doel om leerlingen cognitief te ontwikkelen, zodat ze leren om kennis op te nemen en te verwerken, maar ook zaken als waarnemen, denken, taal, bewustzijn, geheugen, aandacht en concentratie ontwikkelen. Daarnaast helpen we leerlingen om zich persoonlijk te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en om uiteindelijk personen te worden die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Op cognitief vlak vinden we de vakken taal, rekenen en lezen van belang en gezien de persoonlijke ontwikkeling besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van onze leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Wij willen kinderen optimaal aanspreken om hun talenten te ontplooien door ze positief te benaderen, verschillende werkvormen en materialen aan te bieden en ieder kind uitleg, ondersteuning en aandacht te geven.


Basisschool De IJsselster is aangesloten bij de Stichting Catent, een waarde-gestuurde stichting die zich inzet voor diversiteit. Ons denken en doen is gebaseerd op een katholiek-christelijke overtuiging, waarbij we andere overtuigingen niet uit het oog verliezen. Onze missie en visie op identiteit leiden tot kernwaarden die richtinggevend zijn voor ons handelen.
De missie van Catent luidt ‘Talenten van mensen waardeN-vol ontwikkelen’.

Op De IJsselster staan de volgende kernwaarden hierbij centraal:

 • Gekend zijn;
 • Verbinden;
 • Verantwoordelijkheid;
 • Vertrouwen;
 • Respect;
 • Gekend zijn.

De leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit hun talenten te ontwikkelen tot inlevende en sociale personen met zelfrespect en een goed zelfbeeld. We laten zien dat iedereen talenten heeft en dat het de moeite waard is deze te benutten. Leerlingen mogen zichzelf verbazen over wat ze zelf kunnen én kunnen leren. We leren de kinderen zich te verwonderen. Die verwondering is steeds de basis om nog meer te willen weten, te onderzoeken en te leren.

‘Op De IJsselster kun je samen met anderen schitteren.’

Verbinden
We vinden de verbinding door met elkaar te leren, te delen en te vieren. Bijvoorbeeld de feestdagen. We staan samen stil bij belangrijke vreugdevolle en verdrietige momenten in het leven. We leren kinderen verbindingen aan te gaan door een fijn pedagogisch klimaat te creëren en een fijne gemeenschap te vormen. Vanuit de traditie waarin wij staan, vertellen wij verhalen. We laten de leerlingen kennis maken met rituelen en verhalen uit de Bijbel en verhalen uit andere levensbeschouwingen. Deze verhalen kunnen kinderen stil maken en in verwondering brengen. We laten leerlingen ervaren wat verhalen van anderen voor hen betekenen. En hoe die verhalen hun eigen levensverhaal beïnvloeden. Deze verhalen geven ook inspiratie aan ons onderwijs in burgerschap. We leren kinderen dat ze ertoe doen, dat zij invloed kunnen hebben op en kunnen deelnemen aan de huidige maatschappij.

Verantwoordelijkheid
Wij vinden gedeelde verantwoordelijkheid met en tussen leerlingen en leerkrachten belangrijk. Zo vormen we een zinvol pedagogisch klimaat en een fijne gemeenschap als school. We kunnen uitspreken wat onze verlangens zijn als het gaat om hoe wij met elkaar en onze omgeving willen omgaan. We maken afspraken met elkaar en we kunnen elkaar hierop aanspreken. Hiervoor voelen wij ons gezamenlijk verantwoordelijk.

Vertrouwen
Vertrouwen is onze basis. We hebben vertrouwen in elkaar en vertrouwen in onze medemens. Waarbij openheid en eerbied voor alles om ons heen centraal staat. Leven vanuit vertrouwen geven wij betekenis door elkaar te zien, voor elkaar te zorgen, elkaar ruimte te geven en eerlijk te zijn. Dit vertrouwen wordt zichtbaar als leerlingen en leerkrachten samen aan het werk zijn.

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.’ (Pippi Langkous)

Respect
Zoveel mensen, zoveel talenten. Daarom staan bij het aanbieden van onderwijs de individuele behoeften en talenten van de leerling centraal. Het is onze overtuiging dat verschillen tussen kwaliteiten van mensen juist kansen bieden. We laten onze leerlingen die dingen doen waar zij goed in zijn en geven hen de kans om nog beter te worden door ruimte voor ontplooiing te bieden. Dit betekent dat we respect hebben voor elkaar en accepteren dat we allemaal verschillend mogen zijn.

‘Geen vogel vliegt te hoog als hij op zijn eigen vleugels vliegt.’  (William Blake)