Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden, ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool De IJsselster.

Een leerling op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen:

  • De eerste vier schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
  • De laatste vier schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.

Over acht schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen maximum aan het aantal uren onderwijs per dag. Onze schooltijden in 2023-2024:

Groep 1 t/m 4
Maandag 8.30 tot 14.15
Dinsdag 8.30 tot 14.15
Woensdag 8.30 tot 12.30
Donderdag 8.30 tot 14.15
Vrijdag 8.30 tot 12.30
Groep 5 t/m 8
Maandag 8.30 tot 14.15
Dinsdag 8.30 tot 14.15
Woensdag 8.30 tot 12.30
Donderdag 8.30 tot 14.15
Vrijdag 8.30 tot 14.15

Voor de financiering van activiteiten vraagt De IJsselster ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Palmpasenviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis en het schoolkamp. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 25,00 per leerling.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. De oudervereniging vergadert circa zes keer per schooljaar.


In groep 1 en 2 nodigen we u als ouder/verzorger/voogd tweemaal per schooljaar uit om, aansluitend op de portfolio’s die zijn meegegeven, het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind met de groepsleerkracht(en) te bespreken. Bij nieuwe gezinnen komt de leerkracht van groep 1/2 binnen acht weken na de start op huisbezoek om kennis te maken.

Minimaal twee keer per jaar vinden er ontwikkelgesprekken van 10 minuten plaats. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 10 weken onderwijs. Voor ouders met leerlingen in groep 3 en 8 zijn deze gesprekken verplicht. Tijdens deze gesprekken zal de leerkracht vooral ingaan op het welbevinden van uw kind binnen de groep. De tweede ronde gesprekken vindt plaats na afname van de Cito- Middentoetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van uw kind ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. Uw kind ontvangt dan zijn/haar eerste portfolio en rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de Cito-Eindtoetsen, ontvangt uw kind het tweede portfolio en rapport en vinden de gesprekken hierover plaats.

Mocht u buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht u als ouder(s)/verzorger/voogd uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Noor Bos. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden:
Ed Heeremans . Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u, als ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Een school kies je dus met zorg.

Het team van de IJsselster heeft voor u deze schoolgids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In deze gids beschrijven we waarvoor we staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden en te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en voor de resultaten die we op de IJsselster halen.

In deze gids schrijven we over identiteit, doelen, en werkwijze van onze school, de zorg voor de kinderen en de resultaten van het onderwijs.

Klik hier om de Schoolgids 2023-2024 van De IJsselster te lezen.


Dit schoolplan is een plan voor de aankomende vier jaar (2023-2026). Het beschrijft het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (kwaliteitszorg). Het schoolplan is een verantwoordingsdocument voor zowel het bestuur en de overheid als voor personeel, ouders, leerlingen en externe samenwerkingspartners. Jaarlijks worden de geformuleerde ambities uitgewerkt in ons jaarplan. In het jaarverslag blikken we terug of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Zo geven we vorm aan een cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren.

Klik hier om het Jaarplan 2023-2026 van De IJsselster te lezen.